فراموش کردن رمز عبور !

  تعرفه پیامک

 انبوه خرید کنید و بیشتر از 20% تخفیف بگیرید

 

مبلغ  8% مالیات بر ارزش افزوده از هزینه شارژ پیامک پنل کسر می گردد
 
درصد تخیف خرید انبوه تعداد پیامک

هزینه هر پیامک فارسی

با خط 5000

هزینه هر پیامک فارسی

با خط 3000 و 1000

   میزان خرید ( ريال )
 0  درصدتخیف    50/000پیامک 129( ريال ) 135( ريال ) 6/500/000( ريال )
7  درصدتخیف تا  100/000پیامک 120( ريال ) 126( ريال ) 12/000/000( ريال )
13  درصدتخیف تا  200/000پیامک 112( ريال ) 118( ريال ) 22/500/000( ريال )
18  درصدتخیف تا  500/000پیامک 106( ريال ) 112( ريال ) 53/000/000( ريال )
23  درصدتخیف تا  1/000/000پیامک 100( ريال ) 106( ريال ) 100/000/000( ريال )

لازم به ذکر است هیچ محدودیتی در خرید شارژ ( حداقل وحداکثر ) نیست و قیمتها صرفا برای مثال است.